Genel Kurul Bilgileri

Genel Kurul, Birlik Üyelerinden oluşmaktadır ve Birliğin en yüksek karar organıdır. Her yılın Mayıs ayı içerisinde Yönetim Kurulunun daveti ile olağan olarak toplanır. Genel Kurul gerekli hallerde Sermaye Piyasası Kurulu’nun veya Birlik Yönetim Kurulu’nun daveti üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısının yerini, gününü, saatini, gündemini, toplantıya katılacak Üyelerin ve Üye Değerleme Kuruluşlarının temsilcilerinin listesini ve çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları kararlaştırır ve Genel Kurul toplantı tarihinden en az on beş gün önce Birliğin internet sitesinde yayımlanmak suretiyle üyelere duyurulur.

Genel Kurulun Görevleri

 1. Birliğin amaçlarının gerçekleşmesi için gereken kararları almak.
 2. Birlik yönetim kurulu ve denetleme kurulu ile disiplin komitesi üyelerini seçmek.
 3. Giriş ücretlerini, yıllık aidatlarını ve gider paylarını belirlemek.
 4. Yönetim Kurulunca hazırlanan yönetmelikleri onaylamak.
 5. Yıllık bütçeyi ve kesin hesabı görüşerek karara bağlamak.
 6. Yönetim Kurulunun faaliyet raporunu görüşmek.
 7. Yönetim Kurulunu ibra etmek, gerektiğinde sorumlu görülenler hakkında yasal yollara başvurulmasına karar vermek.
 8. Denetleme Kurulu raporunu görüşmek ve karara bağlamak.
 9. Birlik için gerekli taşınmazların satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması hakkında karar almak veya bu konuda Yönetim Kuruluna yetki vermek.
 10. Statüde yapılacak değişiklikler hakkında Kurula bildirilecek görüşlere ilişkin karar almak.
 11. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerini belirlemek.

 

Genel Kurul Toplantı Tutanakları

23.12.2023, Onuncu Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

08.07.2023, Onüçüncü Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

24.12.2022, Dokuzuncu Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

25.06.2022, Onikinci Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

19.12.2021, Sekizinci Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

03.07.2021, Onbirinci Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

25.05.2019, Onuncu Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

30.06.2018, Dokuzuncu Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

23.12.2017, Yedinci Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

11.06.2017, Sekizinci Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

19.02.2017, Altıncı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

30.10.2016, Beşinci Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

19.06.2016, Yedinci Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

27.12.2015, Dördüncü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

14.06.2015, Altıncı Olağan Genel Kurul Toplantısı

27.12.2014, Üçüncü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

26.09.2014, Beşinci Olağan Genel Kurul Toplantısı

28.12.2013, İkinci Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

18.05.2013, Dördüncü Olağan Genel Kurul Toplantısı

22.12.2012, Birinci Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

26.05.2012, Üçüncü Olağan Genel Kurul Toplantısı

14.05.2011, İkinci Olağan Genel Kurul Toplantısı