Birlik Üyeliği

Birlik Üyeliği, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 76’ncı maddesi ve Birliğimiz Statüsünün hükümleri ile düzenlenmektedir. Birliğimiz Üyelik yapısı Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından yetkilendirilen Değerleme Kuruluşları ve Değerleme Lisansı sahibi Değerleme Uzmanlarından oluşmaktadır.

Değerleme Kuruluşları,Kurul tarafından yetkilendirilmelerini takiben, Değerleme Uzmanları, lisans almaya hak kazandığı tarihten itibaren üç ay içerisinde Birliğimize Üyelik başvurusunda bulunmak ile yükümlüdür. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen Değerleme Uzmanlarının lisansı, Değerleme Kuruluşlarının yetkileri Kurul tarafından iptal edilir.

Üyelik Başvurusu

Gerçek Kişi Üyelik işlemleri, web sitemizde yer alan Üye Başvurusu başlığı üzerinden başlatılmalıdır. T.C. Kimlik numarası bilgisinin girilmesi ile e-mail adresi üzerinden şifre belirleme işlemleri yapılır. Belirlenen şifre ile TDUB Üye Yönetim Sistemine ( https://www.tadebis.com.tr/login?referer=/uys ) giriş yapılır. Üye Yönetim Siteminde gerekli tüm bilgilerin eksiksiz doldurulması ve gerekli belgelerin yüklenmesinin ardından Kaydet ve Onaya Gönder butonu tıklanmalıdır. Girilen bilgiler dahilinde, sistem tarafından oluşturulan başvuru formunun elektronik/mobil imza ile imzalanması ile üyelik başvuru işlemleri sonuçlandırılır. Elektronik/Mobil imzası bulunmayan üye adayları ise yine sistem tarafından oluşturulan başvuru formunu ıslak imza ile imzalayarak ve formda yer alan ek belgeleri de ekleyerek posta yolu ile Birlik  İstanbul adresine göndermelidir.

Tüzel kişi üyelik işlemleri için, uyeisleri@tdub.org.tr adresi üzerinden iletişime geçilmesi gerekmektedir. 

Destek için : uyeisleri@tdub.org.tr

Üyelik Giriş Ücreti

Birliğimizin 24.12.2022 Cumartesi günü gerçekleşen Dokuzuncu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda, 2023 yılında Üyeliğe kabul edilecek gerçek kişi Değerleme Uzmanlarından 1000 TL (Bin TL) tüzel kişi Değerleme Kuruluşlarından 70.000 TL (Yetmişbin TL) giriş ücreti alınmasına karar verilmiştir.

Yıllık Aidat

Birliğimizin 24.12.2022 Cumartesi günü gerçekleşen Dokuzuncu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda, 2023 yılında gerçek kişi Üye Değerleme Uzmanlarından 505 TL (Beşyüzbeş TL), tüzel kişi Üye Değerleme Kuruluşlarından 35.000 TL (Otuzbeşbin TL) yıllık aidat alınmasına karar verilmiştir.

"Üyeliğe Giriş Ücretleri ile Üyelik Aidatlarının Tahsil Şekli ve Esasları Hakkında Yönetmelik"in 6'ncı maddesi 2’nci fıkrası yıllık aidatlar her yılın Ocak ayı içinde tek seferde ödenecektir.

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelik aidatları Üye Yönetim Sistemi üzerinden kredi kartı/banka kartı ile yapılabilmektedir.

Ödeme aşağıdaki link üzerinden yapılabilmektedir.

https://www.tadebis.com.tr/login?referer=/uys/bireysel-uye 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışanların Üyelik Zorunluluğu

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan Değerleme Uzmanlarının Birliğe Üye olmaları ihtiyaridir. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarındaki görevleri sona eren Değerleme Uzmanlarının Üye olmak için üç ay içerisinde Birliğe başvurmaları zorunludur. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştığı için Üye olmayan Değerleme Uzmanları, Birliğe Üye olmadıkları sürece Birlik tarafından sağlanacak haklardan yararlanamazlar ve genel kurullara katılamazlar. Kendi isteğiyle Birliğe Üye olan kamu kurumu ve kuruluşlarında çalışan Değerleme Uzmanları, Birlik Üyeliğinin getireceği hak ve yükümlülüklere tabi olup bu yükümlülükleri yerine getirdikleri sürece genel kurullara katılabilir ve oy kullanabilirler. Kamu kurum ve kuruluşlarının iştiraki olup, Kurul tarafından değerleme kuruluşu olarak yetkilendirilen kuruluşlarda çalışanlar bu madde kapsamında değerlendirilmezler.

Üyeliğin Askıya Alınması

Birlik Üyesi Değerleme Uzmanları, gayrimenkul değerleme faaliyetinde bulunmadıkları veya gayrimenkul değerleme faaliyetinde bulunan bir şirkette ortak, yönetici veya çalışan olmadıklarını beyan ettikleri takdirde, talepte bulundukları tarihi takip eden takvim yılı başından itibaren geçerli olmak ve bir yıldan az olmamak kaydıyla Üyeliklerinin askıya alınmasını talep edebilirler. Üyelik askıya alma işlemi için dilekçe öğrneğinin, Birlik adresine ıslak imzalı hali ile gönderilmesi gerekmektedir.Üyelikler en az 1 en fazla 99 yıl olmak üzere askıya alınabilir. Kendi talebi üzerine Üyeliği askıya alınan Birlik Üyeleri, bu süre içerisinde oy haklarını ve yönetimde temsil haklarını kullanamayacakları gibi Birlik Üyelerine sağlanan hiçbir haktan ve Gayrimenkul Değerleme Lisansının sağladığı diğer haklardan da faydalanamazlar.

Üyelik Askıya Alma Dilekçe Örneği

Üyeliği askıya alınan Birlik Üyesinin, tekrar gayrimenkul değerleme faaliyetinde bulunmak istemesi halinde, ilgili yıl için belirlenen Birlik aidatını ödeyerek Birliğe başvuru yapması gerekmektedir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan Birlik Üyelerinin lisansı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından iptal edilir.

Üyelik Aktif Hale Getirme 

Askıda olan Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyeliğinin aktif hale getirilmesi için aktifleştirilecek döneme ait aidat borcunun ödenmesi ve dilekçenin Birlik İstanbul adresine kargo ile gönderilmesi gerekmektedir.

Üyelik Aktif Hale Getirme Dilekçe Örneği

Üyelik Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmemesi

Birlik aidatlarını belirlenen süreler içerisinde yatırmayan Üyelerin Üyelikleri aidat ödemeleri tamamlanıncaya kadar askıya alınır. Üyeliği askıya alınan Üyeler genel kurulda oy kullanamaz ve Birlik tarafından sağlanacak haklardan yararlanamazlar. Birliğe yapılacak ödemeler, belirlenen süre içinde yapılmadığı takdirde, Birlik tarafından icra yoluyla tahsil olunur. Birlik ödentilerinin ödenmesine dair kararlar 09.06.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunun 68 inci maddesinde yazılı resmi belge niteliğindedir.

Konut Değerleme Uzmanlarının Birliğe Üyeliği

Konut Değerleme Lisansına sahip olan kişilerin (Konut Değerleme Uzmanı), talep etmeleri halinde Birliğe Üye olmaları mümkündür. Kendi isteğiyle Birliğe Üye olan Konut Değerleme Uzmanları, Birlik Üyeliğinin getireceği hak ve yükümlülüklere tabi olup, yükümlülüklerini yerine getirdikleri sürece genel kurullara katılabilir ve oy kullanabilirler.

  • Üyeliğe Giriş Ücretinin alındığı yıl ayrıca yıllık Üyelik Aidatı alınmamaktadır.
  • Birlik Üyeliğinin sona ermesi veya her ne sebeple olursa olsun Üyelikten ayrılma halinde Üyeliğe giriş ücretleri ve peşin tahsil edilen yıllık aidatlar iade edilmez.
  • Gayrimenkul Değerleme Lisansını almaya hak kazanıldığı veya Kurul tarafından yetkilendirildikleri tarih, yılın son üç ayına isabet eden ve giriş ücretini ödeyen, ancak diğer Üyelik işlemlerini tamamlayamayan Değerleme Uzmanları ile Değerleme Kuruluşlarının, Birliğe Üyeliklerinin takip eden yılda yapılması halinde, Üye olunan yıl ayrıca yıllık aidat alınmaz.
  • Her ne sebeple olursa olsun Üyelikten ayrılan Birlik Üyeleri geçmiş döneme ilişkin aidat borçlarının tamamını tüm faizleri ile birlikte ödememeleri durumunda yeni Üyelik başvuruları kabul edilmez.
  • Kurul tarafından lisansı veya yetkisi süreli iptal edilen Üyeler, iptal kararı kaldırılana kadar yıllık aidat ödemezler. Faaliyete başlamaları halinde ise, süreli iptal kararı nedeniyle faaliyette bulunmadıkları dönem dâhil olmak üzere geçmiş döneme ilişkin tüm aidat borçlarını faaliyete başladıkları tarihten itibaren bir ay içerisinde yasal faizi ile birlikte ödemekle yükümlüdürler. Lisansın veya yetkinin süresiz iptal edilmesi durumunda ise, Üyenin faaliyette bulunmadığı döneme ait aidat borçları silinir.