Birlik Üyeliği

Birlik Üyeliği, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 76’ncı maddesi ve Birliğimiz Statüsünün hükümleri ile düzenlenmektedir. Birliğimiz Üyelik yapısı Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından yetkilendirilen Değerleme Kuruluşları ve Değerleme Lisansı sahibi Değerleme Uzmanlarından oluşmaktadır.

Değerleme Kuruluşları,Kurul tarafından yetkilendirilmelerini takiben, Değerleme Uzmanları, lisans almaya hak kazandığı tarihten itibaren üç ay içerisinde Birliğimize Üyelik başvurusunda bulunmak ile yükümlüdür. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen Değerleme Uzmanlarının lisansı, Değerleme Kuruluşlarının yetkileri Kurul tarafından iptal edilir.

Üyelik Başvurusu

Gerçek Kişi Üyelik işlemleri, web sitemizde yer alan Üye Başvurusu başlığı üzerinden başlatılmalıdır. T.C. Kimlik numarası bilgisinin girilmesi ile e-mail adresi üzerinden şifre belirleme işlemleri yapılır. Belirlenen şifre ile TDUB Üye Yönetim Sistemine ( https://www.tadebis.com.tr/login?referer=/uys ) giriş yapılır. Üye Yönetim Siteminde gerekli tüm bilgilerin eksiksiz doldurulması ve gerekli belgelerin (biyometrik fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, arşiv kayıtlı adli sicil belgesi) yüklenmesinin ardından Kaydet ve Onaya Gönder butonu tıklanmalıdır. Girilen bilgiler dahilinde, sistem tarafından oluşturulan başvuru formunun elektronik/mobil imza ile imzalanması ile üyelik başvuru işlemleri sonuçlandırılır. Elektronik/Mobil imzası bulunmayan üye adayları ise yine sistem tarafından oluşturulan başvuru formunu (başvuru ekranı sol alt kısmında yer alan "pdf" isimli buton) ıslak imza ile imzalayarak ve formda yer alan ek belgeleri (nufüs cüzdanı fotokopisi, arşiv kayıtlı adli sicil belgesi) ekleyerek posta yolu ile Birlik İstanbul adresine göndermelidir.

Tüzel kişi üyelik işlemleri için, uyeisleri@tdub.org.tr adresi üzerinden iletişime geçilmesi gerekmektedir. 

Destek için : uyeisleri@tdub.org.tr

Üyelik Giriş Ücreti

Birliğimizin 23.12.2023 Cumartesi günü gerçekleştirilen Onuncu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda, 2024 yılında Üyeliğe kabul edilecek gerçek kişi Değerleme Uzmanlarından 7.500 TL (Yedibinbeşyüz TL) tüzel kişi Değerleme Kuruluşlarından 150.000 TL (Yüzellibin TL) giriş ücreti alınmasına karar verilmiştir.

Yıllık Aidat

Birliğimizin 23.12.2023 Cumartesi günü gerçekleşen Onuncu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda, 2024 yılında gerçek kişi Üye Değerleme Uzmanlarından 2.500 TL (İkibinbeşyüz TL), tüzel kişi Üye Değerleme Kuruluşlarından 80.000 TL (Seksenbin TL) yıllık aidat alınmasına karar verilmiştir.

"Üyeliğe Giriş Ücretleri ile Üyelik Aidatlarının Tahsil Şekli ve Esasları Hakkında Yönetmelik"in 6'ncı maddesi 2’nci fıkrası yıllık aidatlar her yılın Ocak ayı içinde tek seferde ödenecektir.

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelik aidatları Üye Yönetim Sistemi üzerinden kredi kartı/banka kartı ile yapılabilmektedir.

Ödeme aşağıdaki link üzerinden yapılabilmektedir.

https://www.tadebis.com.tr/login?referer=/uys/bireysel-uye 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışanların Üyelik Zorunluluğu

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan Değerleme Uzmanlarının Birliğe Üye olmaları ihtiyaridir. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarındaki görevleri sona eren Değerleme Uzmanlarının Üye olmak için üç ay içerisinde Birliğe başvurmaları zorunludur. Ka  Kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştığı için Üye olmayan Değerleme Uzmanları, çalışılan kurumdan alınan kamu hizmet belgesi ile Birlik Üye Yönetim Sistemine ( https://www.tadebis.com.tr/login?referer=/uys ) giriş yaparak gerekli kaydı oluşturmalıdır, bu durumda olan kişiler Birliğe Üye olmadıkları sürece Birlik tarafından sağlanacak haklardan yararlanamazlar ve genel kurullara katılamazlar. Kendi isteğiyle Birliğe Üye olan kamu kurumu ve kuruluşlarında çalışan Değerleme Uzmanları, Birlik Üyeliğinin getireceği hak ve yükümlülüklere tabi olup bu yükümlülükleri yerine getirdikleri sürece genel kurullara katılabilir ve oy kullanabilirler. Kamu kurum ve kuruluşlarının iştiraki olup, Kurul tarafından değerleme kuruluşu olarak yetkilendirilen kuruluşlarda çalışanlar bu madde kapsamında değerlendirilmezler.

Üyeliğin Askıya Alınması

Birlik Üyesi Değerleme Uzmanları, gayrimenkul değerleme faaliyetinde bulunmadıkları veya gayrimenkul değerleme faaliyetinde bulunan bir şirkette ortak, yönetici veya çalışan olmadıklarını beyan ettikleri takdirde, talepte bulundukları tarihi takip eden takvim yılı başından itibaren geçerli olmak ve bir yıldan az olmamak kaydıyla üyeliklerinin askıya alınmasını talep edebilirler.

Üyelikler en az 1 en fazla 99 yıl olmak üzere askıya alınabilir. Kendi talebi üzerine Üyeliği askıya alınan Birlik Üyeleri, bu süre içerisinde oy haklarını ve yönetimde temsil haklarını kullanamayacakları gibi Birlik Üyelerine sağlanan hiçbir haktan ve Gayrimenkul Değerleme Lisansının sağladığı diğer haklardan da faydalanamazlar.

Mobil ya da Elektronik İmza İle Üyelik Askıya Alma Kılavuzu

Üyelik Askıya Alma Dilekçe Örneği

Üyelik Askıya alma işlemi, Üye Yönetim Sistemi (https://www.tadebis.com.tr/login?referer=/uys ) üzerinden mobil ya da elektronik imza kullanılarak ya da Üyelik Askıya Alma Dilekçe örneğinin doldurularak ıslak imzalı şekilde Birlik adresine gönderilmesi ile gerçekleştirilmektedir.

Elektronik ya da mobil imza kullanarak üyelik askıya alma talepleri için, Kişisel Bilgiler ekranında yer alan Üyelik Durumu İşlemleri butonu üzerinden Askıya Alma alanı seçilerek, üyeliğin askıda kalması istenen süre cevaplanmalıdır. Sistemin otomatik olarak oluşturduğu üyelik askıya alma dilekçesi mobil ya da elektronik imza ile imzalanarak üyelik askıya alma başvuru işlemi tamamlanır.

Talepte bulunulan tarihi takip eden takvim yılı başından itibaren, yönetim kurulu kararı ile üyelikler askıya alınır.

Üyelik askıya alma talebi öncesinde varsa tüm aidat borçlarının ödenmiş olması gerekir.

Üyeliği askıya alınan Birlik Üyesinin, tekrar gayrimenkul değerleme faaliyetinde bulunmak istemesi halinde, Birliğe başvuru yapması gerekmektedir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan Birlik Üyelerinin lisansı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından iptal edilir.

 

Üyelik Aktif Hale Getirme 

Talep üzerine askıya alınmış olan Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyeliği, Üye Yönetim Sistemi (https://www.tadebis.com.tr/login?referer=/uys ) Kişisel Bilgiler ekranında yer alan Üyelik Durumu İşlemleri butonu üzerinden elektronik ya da mobil imza ile ya da Üyelik Askıya Alma Dilekçe öğrneğinin doldurularak ıslak imzalı şekilde Birlik adresine gönderilmesi ile aktif edilebilmektedir.

Mobil ya da Elektronik İmza İle Üyelik Aktif Hale Getirme Kılavuzu

Üyelik Aktif Hale Getirme Dilekçe Örneği

Aktif hale getirme talebi ile birlikte içinde bulunulan yılın yıllık aidatının ödenmesi gerekmektedir.

Üyelik Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmemesi

Birlik aidatlarını belirlenen süreler içerisinde yatırmayan Üyelerin Üyelikleri aidat ödemeleri tamamlanıncaya kadar askıya alınır. Üyeliği askıya alınan Üyeler genel kurulda oy kullanamaz ve Birlik tarafından sağlanacak haklardan yararlanamazlar. Birliğe yapılacak ödemeler, belirlenen süre içinde yapılmadığı takdirde, Birlik tarafından icra yoluyla tahsil olunur. Birlik ödentilerinin ödenmesine dair kararlar 09.06.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunun 68 inci maddesinde yazılı resmi belge niteliğindedir.

Konut Değerleme Uzmanlarının Birliğe Üyeliği

Konut Değerleme Lisansına sahip olan kişilerin (Konut Değerleme Uzmanı), talep etmeleri halinde Birliğe Üye olmaları mümkündür. Kendi isteğiyle Birliğe Üye olan Konut Değerleme Uzmanları, Birlik Üyeliğinin getireceği hak ve yükümlülüklere tabi olup, yükümlülüklerini yerine getirdikleri sürece genel kurullara katılabilir ve oy kullanabilirler.

  • Üyeliğe Giriş Ücretinin alındığı yıl ayrıca yıllık Üyelik Aidatı alınmamaktadır.
  • Birlik Üyeliğinin sona ermesi veya her ne sebeple olursa olsun Üyelikten ayrılma halinde Üyeliğe giriş ücretleri ve peşin tahsil edilen yıllık aidatlar iade edilmez.
  • Gayrimenkul Değerleme Lisansını almaya hak kazanıldığı veya Kurul tarafından yetkilendirildikleri tarih, yılın son üç ayına isabet eden ve giriş ücretini ödeyen, ancak diğer Üyelik işlemlerini tamamlayamayan Değerleme Uzmanları ile Değerleme Kuruluşlarının, Birliğe Üyeliklerinin takip eden yılda yapılması halinde, Üye olunan yıl ayrıca yıllık aidat alınmaz.
  • Her ne sebeple olursa olsun Üyelikten ayrılan Birlik Üyeleri geçmiş döneme ilişkin aidat borçlarının tamamını tüm faizleri ile birlikte ödememeleri durumunda yeni Üyelik başvuruları kabul edilmez.
  • Kurul tarafından lisansı veya yetkisi süreli iptal edilen Üyeler, iptal kararı kaldırılana kadar yıllık aidat ödemezler. Faaliyete başlamaları halinde ise, süreli iptal kararı nedeniyle faaliyette bulunmadıkları dönem dâhil olmak üzere geçmiş döneme ilişkin tüm aidat borçlarını faaliyete başladıkları tarihten itibaren bir ay içerisinde yasal faizi ile birlikte ödemekle yükümlüdürler. Lisansın veya yetkinin süresiz iptal edilmesi durumunda ise, Üyenin faaliyette bulunmadığı döneme ait aidat borçları silinir.