Disiplin Komitesi

Caner Henden

Caner Henden

Başkan
Çağatay Barutçu

Çağatay Barutçu

Üye
Özgün Devrim Başara

Özgün Devrim Başara

Üye

Bir asıl ve bir yedek üye, değerleme kuruluşlarında tam zamanlı çalışan ve sorumlu değerleme uzmanı sıfatına haiz olmayan değerleme uzmanları arasından,Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Üyelerine, Disiplin Yönetmeliği uyarınca öngörülen disiplin suçları ile ilgili disiplin soruşturmalarını yürütmek, karara bağlamak ve yönetim kurulunun onayına sunmak ile görevli Birlik organıdır. Disiplin Komitesi Üyeleri, Genel Kurulca gizli oyla seçilen üç asıl üç yedek üyeden oluşur. Üç asıl ve üç yedek üyeden;

 

  • Bir asıl bir yedek üye, değerleme kuruluşlarındaki sorumlu değerleme uzmanları arasından,
  • Bir asıl ve bir yedek üye, değerleme kuruluşları ile tam zamanlı istihdam ilişkisi içinde olmayan değerleme uzmanları arasından seçilir.

 

Disiplin Komitesi Yedek Üyeleri

1- Mustafa Adil Küçükağa - Değerleme Kuruluşlarındaki Sorumlu Değerleme Uzmanları

2- Hasan Kahraman - Değerleme Kuruluşları ile Tam Zamanlı İstihdam İlişkisi İçinde Olmayan Değerleme Uzmanları

3- Ömer Faruk Şahin - Değerleme Kuruluşlarında Tam Zamanlıı Çalışan ve Sorumlu Değerleme Uzmanı Sıfatını Haiz Olmayan Değerleme Uzmanları

 

Disiplin Komitesi'nin ilk amacı ceza vermek değil sektörü disipline etmektir. Meslek onuruna veya meslek ilke ve kurallarına uymayacak fiil ve hareketlerde bulunan, müşterisine karşı yükümlülüklerini haklı bir neden olmaksızın yerine getirmeyen, görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayan, değerleme mesleğinde düzeni ve dürüstlüğü bozan, piyasada haksız rekabete yol açan, faaliyetlere hile karıştıran, faaliyetlerin açık ve düzenli yürütülmesine engel olan ve ilgili mevzuata ve kararlara aykırı hareket eden Birlik üyeleri hakkında fiilin nitelik ve önemine göre ceza uygulanır.

Disiplin Yönetmeliği

Disiplin Cezaları

Caner Henden

1986, Giresun doğumlu olan Caner Henden, orta öğrenimini Giresun Lisesi’nde tamamlamış, Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği bölümü mezunudur. Henden, Gayrimenkul Değerleme Şirketlerinde değerleme uzmanı ve denetmen olarak görev almıştır. Halen, değerleme şirketlerine sözleşmeli olarak hizmet vermekte ve Gayrimenkul Değerleme Bilirkişiliği yapmakta olup, değerleme raporları ve kıymet takdiri raporları hazırlamaktadır. Değerleme faaliyeti dışında başka bir iş ile iştigal etmemektedir. Değerleme sektöründe; Uluslararası Gayrimenkul Değerleme Standartları’na (UDES-IVS) uygun olarak rapor hazırlanması, iş hacminin artırılması, sektöre yeni uzmanların istihdam edilmesi, artan iş hacminin lisanslı şirketler, kurumsal hale getirilmiş sözleşmeli uzmanlar ve bireysel çalışan uzmanlar arasında paylaştırılabilmesi, uzmanların özlük haklarının korunması hedefleri arasındadır.

Çağatay Barutçu

Özgün Devrim Başara