Hakkımızda

Tarihçe

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanun’unun (Kanun) 76’ncı maddesine dayanılarak kurulmuş kamu tüzel kişiliğe haiz öz düzenleyici Meslek Birliğidir. TDUB’un organları, görev ve yetkileri ile çalışma ilke ve esasları 02 Nisan 2014 tarih ve 28960 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü (Statü) ile düzenlenmiştir.
TDUB’un Üyelik yapısı Gayrimenkul Değerleme Lisansına sahip olan gerçek kişi Değerleme Uzmanları ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilen tüzel kişi Değerleme Kuruluşlarından oluşmaktadır. TDUB’un, hali hazırda 7964 gerçek kişi Üye Değerleme Uzmanı ve 151 tüzel kişi Üye Değerleme Kuruluşu olmak üzere 8115 Üyesi bulunmaktadır.

Birlik Misyonu

Değerleme sektörü, krediye konu gayrimenkuller, kamulaştırma, özelleştirme, uyuşmazlık ve mülkiyet davaları, kentsel dönüşüm, sigorta, vergi, gayrimenkul odaklı finansal varlık ve hakların değerlemesi gibi birçok amaçla faaliyet göstermektedir. TDUB, öz düzenleyici meslek örgütü olmasından hareketle, Üyeleri tarafından yürütülen faaliyetlerin adil ve dürüst olması, Üyelerinin iş ahlakı, dayanışma ve mesleğin gerektirdiği özen ve disiplin içerisinde çalışmalarının sağlanması amacıyla değerleme standartları ve meslek kuralları oluşturmakta, değerleme sektörünün kurumsallaşmasına katkıda bulunmaktadır. TDUB faaliyetlerini, personel teşkilatının yanı sıra TDUB’un görev alanına giren ve Yönetim Kurulunca belirlenen konularda görüş ve önerilerde bulunmak üzere oluşturulan mesleki çalışma komiteleri aracılığı ile sürdürmektedir. Bu komiteler; Disiplin Komitesi, Değerlendirme Komitesi, Standartlar Komitesi, Mesleki Eğitim ve Araştırma Komitesi, İletişim Komitesi, Değerleme Uzmanları Komitesi, İş Geliştirme Komitesi ve Mevzuat İzleme ve Geliştirme Komitesidir.

Birlik Amaçları

TDUB, Üyelerinin Kanun kapsamındaki faaliyetleri ile Üyelerince müşterilerine verilecek değerleme hizmetlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarının çözümüne yardımcı olmak, uyuşmazlıkların ve itirazların, değerlemenin standartlara uygunluğunun gözden geçirilmesi yoluyla çözümüne yönelik inceleme ve araştırma yaparak Üyeleri hakkında yapılan şikâyetleri değerlendirmekte, mevzuat ve standartlara aykırılık tespit edilmesi durumunda Kanunda yer alan idari para cezaları ile Statüde öngörülen uyarı, kınama, lisans iptali (meslekten men edilme) vb. disiplin cezaları vermektedir.

Birlik Görev ve Yetkileri

Gayrimenkul piyasasının ve gayrimenkul değerleme faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere araştırmalar yapmak, eğitim ve sertifika vermek, Üyelerinin dayanışma ve mesleğin gerektirdiği özen ve disiplin içerisinde çalışmalarına yönelik meslek kurallarını ve değerleme standartlarını oluşturmak, haksız rekabeti önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almak, kendisine mevzuatla verilen veya Sermaye Piyasası Kurulu’nca (Kurul) belirlenen konularda düzenlemeler yapmak, yürütmek, denetlemek, Statüsünde öngörülen disiplin cezalarını vermek, ilgili konularda Üyeleri temsilen ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, mesleki gelişmeleri, idari ve yasal düzenlemeleri izleyerek bu konuda Üyelerini aydınlatmak görev ve yetkilerine sahiptir.