Bilgi Edinme

BAŞVURU ÖNCESİ LÜTFEN OKUYUNUZ

 

MEVZUAT

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 24 Nisan 2004 tarihinde yürürlüğe giren 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

27 Nisan 2004 tarih ve 25445 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmeliğin amacı, gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun uygulanmasına dair esas ve usulleri düzenlemektir.

Bilgi Edinme Hakkı Yönetmeliği

İSTENECEK BİLGİ VEYA BELGELERİN NİTELİĞİ

Birliğimiz internet sitesinde yayımlanmış veya kitap, broşür, ilân ve benzeri yollarla kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler, bilgi edinme başvurusuna konu olamayacaktır. Bu nedenle, başvurunuz öncesi talep ettiğiniz bilgi ya da belgenin Birliğimiz internet sitesinde bulunup bulunmadığını lütfen kontrol ediniz.

Bilgi edinme talepleri, Birliğimizde hâlihazırda bulunan bilgi veya belgeler ile sınırlıdır. Bu nedenle, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurular ile tekemmül etmemiş bir işleme ilişkin bilgi ya da belge için yapılacak başvurular yanında Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Yönetmeliği’nde bilgi edinme hakkının istisnaları olarak düzenlenen konulara ilişkin bilgi edinme başvurularına mevzuat gereğince olumsuz cevap verilecektir.

BİLGİ VE BELGELERİ YAYIMLAMA YASAĞI

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Yönetmeliği’nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde erişilen bilgi ve belgeler ticari amaçla çoğaltılamaz, kullanılamaz, erişimi sağlayan kurum ve kuruluştan izin alınmaksızın yayınlanamaz. Buna aykırı olarak erişilen bilgi veya belgeleri ticari amaçla çoğaltanlar, kullananlar veya yayınlayanlar hakkında kanunların cezai ve hukuki sorumluluğa ilişkin hükümleri uygulanır.

BAŞVURU YÖNTEMLERİ

Birliğimize yapılacak bilgi edinme başvuruları aşağıdaki yöntemlerle yapılabilir.

1 - POSTA YOLUYLA

a) Gerçek kişiler tarafından yapılacak bilgi edinme başvurusu;

- Başvuru sahibinin adı ve soyadı,
- İkametgah veya iş adresi,
- T.C. Vatandaşlık Numarası,
- İmzası,

içeren dilekçenin, Birliğimizin aşağıda yer alan posta adresine gönderilmesi suretiyle yapılır.

b) Tüzel kişiler tarafından yapılacak bilgi edinme başvurusu;

- Tüzel kişinin unvanı,
- Adresi,
- Yetkili kişinin T.C. Vatandaşlık Numarası,
- Yetkili kişinin imzası,
- Yetki belgelerini,

içeren dilekçenin, Birliğimizin aşağıda yer alan posta adresine gönderilmesi suretiyle yapılır.

Başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimin kısa sürede sağlanabilmesi ve bilgi edinme taleplerinin kolaylıkla işleme konulabilmesi amacıyla, başvuru sahipleri bilgi edinme başvurusuna dair dilekçelerini verirken, aşağıda yer alan başvuru formlarından isterlerse yararlanabilirler.

2 - ELEKTRONİK POSTA YOLUYLA

a) Gerçek kişiler tarafından elektronik posta yoluyla yapılacak başvurularda,Gerçek Kişiler İçin Başvuru Formu'nun doldurarak

- Başvuru sahibinin adı ve soyadı,
- İkametgah veya iş adresi,
- T.C. Vatandaşlık Numarası,

belirtilerek, Birliğimiz Bilgi Edinme Birimi'nin bilgi.edinme@tdub.org.tr e-posta adresine  iletmek suretiyle yapılır.

b) Tüzel kişiler tarafından elektronik posta yoluyla yapılacak başvurularda,

- Tüzel kişinin unvanı,
- Adresi,
- Yetkili kişinin T.C. Vatandaşlık Numarası,
- Yetki belgeleri,

belirtilerek, Birliğimiz Bilgi Edinme Birimi'nin bilgi.edinme@tdub.org.tr e-posta adresine Tüzel Kişiler İçin Başvuru Formu'nu doldurarak iletmek suretiyle yapılır.

3 - FAKS YOLUYLA

Başvuru dilekçelerinin faks yoluyla da Birliğimize gönderilmesi mümkündür. Bu başvuruların, elektronik posta yoluyla yapılan başvurularda talep edilen bilgileri içeren bir dilekçe ile Birliğimizin aşağıda yer alan faks numarasına yapılması gerekmektedir.

Faks yoluyla iletilen dilekçelerde, dilekçe sahibi kendisine faks yoluyla cevap verilmesini isterse, cevap verilecek faks numarasını dilekçesinde ayrıca belirtir.

 

BAŞVURU İLETİŞİM BİLGİLERİ

Posta Adresi

:

Merdivenköy Yolu Caddesi No:12/3 CZD Plaza Ataşehir/İstanbul

Faks

:

(212) 276 21 20

E-posta

:

bilgi.edinme@tdub.org.tr