DEĞERLENDİRME KOMİTESİ

Değerlendirme Komitesi’nin kuruluş, çalışma ve işleyiş esasları Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü’nün (Statü) 24’üncü maddesi ve Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Mesleki Çalışma Komitelerinin Kuruluş, Çalışma ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) uyarınca oluşturulmaktadır.

Değerlendirme Komitesi, Birlik Üyeleri arasında veya Birlik Üyeleri ile müşterileri arasında değerleme hizmetleri konusunda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümüne yardımcı olmak, itiraza konu değerleme raporları ile disiplin komitesinin görev alanına girmeyen ve mesleğin icrasına ilişkin konularda Birlik Üyelerine ilişkin şikayetleri değerlendirmek, Kurul ya da Yönetim Kurulu tarafından tevdi edilen kalite kontrol ve denetim görevini gerçekleştirerek sonucu hakkında ilgilileri bilgilendirmek ile görevlidir.

Komite Üyesi olarak atanacak kişilerde gayrimenkul değerleme, sermaye piyasaları, finans, bankacılık, tapu ve kadastro, hukuk, şehir plancılığı, mühendislik, genel yönetim, iktisat, işletme, idari ve mali işler, muhasebe alanlarında en az 3 yıllık mesleki tecrübe aranmaktadır. Komitesi Üyeleri, Birliğin tam zamanlı personeli olup Yönetim Kurulu tarafından atanır.

Değerlendirme Komitesine yapılacak başvurular, Başvuru Formunun (tüzel kişi/gerçek kişi) eksiksiz doldurularak, başvuruya konu değerleme raporları ile birlikte Birliğimize iletilmesi yolu ile tamamlanmaktadır.

Başvuruların işleme alınabilmesi için Başvuru Formu'nun eksiksiz doldurulması ve değerlendirilmesi talep edilen değerleme raporlarının Birliğe iletilmesi gerekmektedir. Başvuruya konu bilgi ve belgelerde eksiklik olması durumunda başvuru işleme alınmaz, eksikliklerin tamamlanması talep edilir.

Değerlendirme Komitesine yapılan başvurular; Yönetim Kurulu’nun başvuruyu Değerlendirme Komitesine havale etmesiyle işleme alınır.

Başvurunun kabul edilmesi ile birlikte başvurunun içeriği ve gayrimenkulün niteliğine göre Yönetim Kurulu tarafından inceleme ve değerlendirme ücreti ve diğer masraflar belirlenir, talep sahibine tebliğ edilir. Talep sahibi tarafından kabul görmesi durumunda, değerlendirme süreci başlamadan önce inceleme ve değerlendirme masraflarının talep sahibi tarafından ödenmesi beklenir.

Başvuru şartlarını taşımayaninceleme ve değerlendirme masrafları ödenmemiş, değerleme raporu hazırlanması yönünde Birliğe gelen talepler dikkate alınmaz.

DEĞERLENDİRME KOMİTESİ BAŞVURU FORMU

Değerlendirme Komitesi, itiraza veya başvuruya konu değerleme raporuyla ilgili bilgileri toplamak, raporla ilgili kişi ve kurumların bilgilerine başvurmak yetkisine sahiptir. Değerlendirme Komitesi değerlendirme yöntemini, itiraz konusunu ve raporun niteliğini dikkate alarak belirler.

Yönetim Kurulu, düzenleme tarihi itibarıyla üzerinden bir yıl geçmiş değerleme raporları ile piyasa veya ilgili taşınmazın koşullarında önemli değişikliklerin yaşandığı değerleme raporlarına ilişkin değerlendirme başvurularını, gerekçelerini belirterek reddedebilir.

Değerlendirme Komitesi'nin başvurular çerçevesinde yapacağı çalışmada, Üyelerinden söz konusu orijinal değerleme rapor/raporları, sözleşme nüshası, takbis bilgileri ve raporun hazırlanması aşamasındaki emsal bilgilerini de içeren çalışma notları talep edilmektedir. Değerleme raporları teknik olarak incelenmekte, masa başı ve gerekli görülmesi halinde gayrimenkulün yerine gidilerek saha araştırması yapılmaktadır. Değerlendirmeye esas teşkil eden resmi kurum ve kuruluşlardaki bilgi ve belgeler (imar durumu, mimari projesi, vaziyet planı vb.) incelenmekte ve değerleme raporlarındaki bilgiler ile karşılaştırılmaktadır. İncelemenin diğer kısmı ise değere ulaşılan emsal bilgi ve belgeler incelenmesi, çevre araştırmasının yapılmasıdır.

Değerlendirme Komitesi başvurular çerçevesinde yapacağı çalışmanın sonucunda görüş ve kararını Yönetim Kuruluna Değerlendirme Dosyasını düzenleyerek sunar. Eksiklik bulunmaması durumunda Değerlendirme Komitesinin hazırladığı değerlendirme dosyası Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Değerlendirme Dosyası yeni bir Değerleme Raporu niteliğinde olmayıp Değerleme Raporu yerine geçmez.

Değerlendirme Komitesi, itiraza konu raporu hazırlayan Birlik Üyesinin faaliyetlerinin Statü ve Birliğin ilgili düzenlemeleri uyarınca disiplin incelemesinin gerektiği yönünde bir kanaate ulaşırsa bu yönde bir karar alıp bu talebini Yönetim Kuruluna iletir.

Komite Üyeleri, görev ve konumları dolayısıyla öğrendikleri her türlü bilgiyi ve sırrı, mevzuatla görevli ve yetkili kılınmış kişi ve mercilerden başkasına herhangi bir suretle açıklamamak, kendilerinin veya üçüncü kişilerin yarar ve zararına kullanmamakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük görev sürelerinin tamamlanmasından sonrasında da geçerlidir.

AD SOYAD UNVAN
Ulaş AYTUĞRUL Komite Başkanı
Didem AĞÖREN Komite Üyesi
Duygu DEMİRAY Komite Üyesi
Filiz Işıl DERELİOĞLU Komite Üyesi
Hale YÜKSEKELMAS Komite Üyesi
Gülden İNAL Komite Üyesi
Müge ALDEMİR Komite Üyesi
Seda ÖZYILMAZ Komite Üyesi
Uğur ÖZEN Komite Üyesi