7 Nolu Genelge Uygulama Usulleri Hk.

03.11.2022

Sayın Üyelerimiz;

TDUB üyeleri tarafından verilen değerleme faaliyetleri kapsamında oluşan ulaşım masraflarını düzenleyen 7 nolu Genelge, BDDK tarafından hazırlanan “Bankaların Değerleme Hizmeti Almaları ve Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri gereği hazırlanmış ve ilgili Kurumlardan uygun görüş alınarak yayınlanmıştır. Söz konusu Genelge, Yönetmelik kapsamında verilen hizmetler için münferiden düzenlenmiştir. Genelge ile alınan kararlara uyum Birliğimizin hem gerçek hem de tüzel kişi üyeleri için asgari ücret tarifesi uygulama esaslarının 8 inci maddesi kapsamında bir yükümlülük olup, aykırı uygulamalar “TDUB Disiplin Yönetmeliği” çerçevesinde ele alınacaktır.

İş bu Yönetmelik kapsamı dışındaki işler ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Birlik Üyelerinin Vereceği Değerleme Hizmetine İlişkin Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Uygulama Esasları’nın 2 inci ve 9 uncu maddeleri birlikte değerlendirildiğinde bu işler için de yol ücretinin ayrıca alınacağı ve Asgari Ücret tarifesinde hiçbir şekilde indirime gidilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği