İlgili Mevzuat

Sermaye Piyasası Kanunu

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Düzenlemeleri

TDUB Statüsü

TDUB Üyeliğe Giriş Ücretleri ve Üyelik Aidatlarının Tahsil Şekli ve Esasları Hakkında Yönetmelik

TDUB Disiplin Yönetmeliği

TDUB Denetim Yönetmeliği

TDUB Mesleki Çalışma Komitelerinin Kuruluş, Çalışma, ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik

TDUB Satın Alma ve Harcama Yönetmeliği   

TDUB Geçici Görevlendirme Esasları Yönetmeliği

TDUB Personel ve Teşkilat Yönetmeliği

TDUB Üyelerinin Müşterilerine Verdikleri Değerleme Hizmetlerine İlişkin, Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları

2024 yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları

2023 yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları ( Güncelleme )

2023 yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları

2022 yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları ( Güncelleme )

2022 yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları

2021 yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları (Güncelleme)

2021 yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları

2020 yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları

2019 yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları

2018 yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları

2017 yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları

2016 yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları

2015 yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları

2014 yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları

2013 yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları

2012 yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları

Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri

Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7)

Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ (III-62.3)

Sermaye Piyasasında Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ (III-62.1)


 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Düzenlemeleri

Bankaların Değerleme Hizmeti Almaları ve Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik​

16.12.2010 Tarih ve 3980 Sayılı BDDK Kurul Kararı

31.12.2010 Tarih ve 2010/45 Sayılı BDDK Basın Açıklaması (16.12.2010 Tarih ve 3980 Sayılı BDDK Kurul Kararı’na İlişkin 30.12.2010 Tarih ve 4005 Sayılı BDDK Kurul Kararı Hakkında)

Bilirkişilik ile İlgili Düzenlemeler

Bilirkişilik Kanunu

Bilirkişilik Yönetmeliği - Resmi Gazete (30143-03.08.2017)

TDUB Bilgi Notu - Bilirkişilerin Belirlenmesi ve Görevlendirilmesi

Hukuk Muhakemeleri Kanunu (Bkz. özellikle md. 266-287)

Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik

Ceza Muhakemesi Kanunu (Bkz. özellikle md. 62-73)

Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adlî Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik

İdari Yargılama Usulü Kanunu (Bkz. özellikle md. 31)

Kamulaştırma Kanunu (Bkz. özellikle md. 15)

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu

İcra İflas Kanunu

Adli Tıp Kurumu Kanunu

Değerleme Faaliyetlerine Yer Veren Mevzuatlar ve Düzenlemeler

İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (m.35, m. 76)

Bilirkişilik Kanunu           

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu (m. 15)

5366 sayılı Yıpranan Tarihi Ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması Ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun (m. 4)

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu (m. 17)

5411 sayılı Bankacılık Kanunu (m. 34)

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu (m. 128, 128/A)

4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (m. 7)

Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik (Geçici Madde 1)

Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (m. 10)

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Yasanın Uygulama Yönetmeliği (m. 15)

Hazine Taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmelik ( m. 12)

Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliği ( m. 10)

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) (m. 35)

Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3) (m. 3, 11, 28, 29)

T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün 07.06.2012 Tarihli ve 2012/3 sayılı “Serbest Bölgelerdeki Üstyapı ve Taşınmazların Tahsisi, Devri, Satışı ve Talebe Uygun Olmayan Taşınmazlar” Genelgesi (m. 5)

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 14.09.2009 tarihli Genelgesi

Orman Genel Müdürlüğü Taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmelik (m.12)

Bilirkişilik Yönetmeliği - Resmi Gazete (30143-03.08.2017)

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik                                                         

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Hakkında