Bilgiler alınıyor...

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Onbirinci Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında - 20.05.2021

Birliğimiz Statüsünün “Genel Kurul” başlıklı 11’nci madde 2’nci fıkrası, Genel Kurul toplantısının her yılın Mayıs ayı içerisinde Yönetim Kurulunun daveti ile olağan olarak toplanacağını düzenlemektedir.

T.C. İçişleri Bakanlığının 14.04.2021 tarihli 6638 sayılı “Kısmi Kapanma Tedbirleri” konulu genelgesi ile sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler gibi sendikaların da genel kurul dâhil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinliklerine 17 Mayıs 2021 tarihine kadar izin verilmeyeceği hususu düzenlenmiştir. Yönetim Kurulumuz, T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından yeni bir tedbir ya da önlem alınmaması, genel kurul toplantısının gerçekleştirilmesini engelleyecek bir düzenleme bulunmaması durumunda 2021 yılı olağan genel kurul toplantısının 31.05.2021 tarihinde gerçekleştirilmesi hususunda, 22.04.2021 tarihli toplantısında karar almıştır. Takiben T.C. İçişleri Bakanlığının 16.05.2021 tarihli “Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi” yayımlanmış olup sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dâhil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinliklerinin 01.06.2021 tarihine kadar ertelendiği hususu duyurulmuştur.

Birlik Yönetim Kurulu, 17.05.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantıda, bu çerçevede genel kurul toplantısının gerçekleşeceği tarihte, genel kurulun gerçekleştirilmesini engelleyecek bir düzenleme bulunmaması durumunda;

  1. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Komitesi üyelerinin seçimlerinin gerçekleştirileceği Onbirinci Olağan Genel Kurul toplantısının, 04.06.2021 Cuma günü saat 09:00’da “Merdivenköy Yolu Caddesi No:12 Kat:3 Küçükbakkalköy 34750 Ataşehir/İstanbul” adresinde, bu toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantının 19.06.2021 Cumartesi günü saat 09:00'da “T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Zübeyde Hanım Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü Küçükbakkalköy Mah. Merdivenköy Yolu Caddesi No:9 Ataşehir/İstanbul” adresinde aşağıda belirtilen gündem ile gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
  2. Statünün 8’inci madde onuncu fıkrası; “Birlik aidatlarını bu Statüde belirtilen süreler içinde yatırmayan üyelerin üyelikleri, söz konusu aidat ödemeleri tamamlanıncaya kadar herhangi bir karara gerek olmaksızın kendiliğinden askıya alınmış sayılır. Üyeliği askıya alınan üye genel kurula katılamaz, 14 üncü maddede düzenlenen genel kurul toplantı ve karar yeter sayısı hesabında dikkate alınmaz, Birlik tarafından sağlanacak haklardan yararlanamaz ve değerleme raporu hazırlayamaz ya da imzalayamaz. Aidat ödemeleri tamamlanınca askıya alma durumu kendiliğinden ortadan kalkar.” hükmündedir. Bu kapsamda 24.05.2021 (saat 17:00) itibariyle aidat borcu olan üyelerin üyelikleri askıya alınacak olup genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.
  3. Statünün Yönetim kurulu ve denetleme kurulunun seçimi” başlıklı 15’inci madde ikinci fıkrası “Bağımsız üyeler dışında yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyeliğine aday olanlar adaylıklarını, seçimin yapılacağı Genel Kurulun ilk toplantı tarihinden önceki gün mesai saati bitimine kadar Birliğin belirleyeceği esas ve usuller çerçevesinde Birliğe bildirir.” hükmündedir. Aday başvuru formları Birlik tarafından hazırlanacak olup 25.05.2021 tarihinde Birliğin www.tdub.org.tr adresinden temin edilmesi mümkün olabilecektir. Yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin komitesinde yer almak üzere seçimlerde aday olacakların anılan formlar ile 03.06.2021 (Perşembe,17:00) tarihine kadar Birliğimize başvurması gerekmektedir.

 

04 HAZİRAN 2021 TARİHLİ ONBİRİNCİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

 

1.           Toplantının açılması ve gündemin okunması,

2.           Divan Başkanı ve Kâtiplerin seçimi,

3.           Divan Başkanı ve iki Kâtipten oluşan Divan Heyetine Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi,

4.           Açılış konuşması,

5.           Birlik yönetim organlarında görev alacak Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetleme Kurulu Üyeleri ve Disiplin Komitesi Üyelerinin seçimlerinin yapılması,

6.           Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ’in (III-62.3) 1’inci madde dördüncü fıkrasında düzenlenen; gayrimenkul değerleme kuruluşlarının sermaye piyasası mevzuatına tabi ortaklıklar, ihraççılar ve sermaye piyasası kurumlarının, sermaye piyasası mevzuatı kapsamı dışındaki değerleme faaliyetlerine ilişkin Birliğe yapılacak şikâyet başvuruları ve itirazların değerlendirilmesi hususunda usul ve esasların belirlenmesi hususunda Birlik Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması,

7.           2019 yılı Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Faaliyet Raporunun görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulması,

8.           Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği 2019 yılı bilanço, gelir gider tablosu ve kesin hesabının görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulması,

9.           Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği 2019 yılı Denetleme Kurulu Raporunun görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulması,

10.        2019 yılında görev alan Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyelerinin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulması,

11.        2020 yılı Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Faaliyet Raporunun görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulması,

12.        Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği 2020 yılı bilanço, gelir gider tablosu ve kesin hesabının görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulması,

13.        Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği 2020 yılı Denetleme Kurulu Raporunun görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulması,

14.        2020 yılında görev alan Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyelerinin 2020 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulması,

15.        2021 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetleme Kurulu Üyelerine ödenecek huzur haklarının belirlenmesi,

16.        2021 yılı Üyelik Aidatları ve Üyeliğe Giriş Ücretlerinin Belirlenmesi,

17.        Birliğin Gerçek Kişi Üyelerine; mesleki faaliyetleri çerçevesinde meydana gelebilecek maluliyet, iş göremezlik, vefat durumlarına karşı koruyucu ve destekleyici nitelikte olmak üzere ferdi kaza sigortası yapılması, prim dâhil tüm masrafların Birlik bütçesinden karşılanması hususunda Birlik bütçesinden üyeliği aktif olan her bir gerçek kişi üye için olmak üzere 2021 yılı için 35 TL kaynak ayrılması hususunun görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulması,

18.        2021 yılı Birlik Bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

19.        Yönetim Kuruluna 2021 yılı Birlik bütçe kalemleri arasında aktarma yetkisi verilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması,

20.        2022 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetleme Kurulu Üyelerine ödenecek huzur haklarının belirlenmesi,

21.        2022 yılı Üyelik Aidatları ve Üyeliğe Giriş Ücretlerinin Belirlenmesi,

22.        2022 yılı Birlik Bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması

23.        Yönetim Kuruluna 2022 yılı Birlik bütçe kalemleri arasında aktarma yetkisi verilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması,

24.        Vefat eden Birlik Üyelerinin aidat borçlarının silinmesi hususunun görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulması,

25.        Engelli, gazi ve birinci derece şehit yakını olan Birlik Üyelerinden aidat alınmaması hususunun görüşülmesi,

26.        Meydana gelen depremlerden en fazla etkilenen iller olan Elazığ, Malatya ve İzmir’de ikamet eden Üyelerimizden 2020 yılı aidatlarının tahsil edilmemesi, tahsil edilen aidatların ise 2021 yılı aidat alacağı olarak kabul edilmesi hususunun görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulması,

27.        Taşınmaz Bilgi Araştırma Sistemi (TABA) üzerinden sağlanacak TAKBİS hizmetine ilişkin Birliğe ödenecek sistem kullanım ücretinin ve sistemin üyelerin kullanımına açılacağı tarihin belirlenmesi,

28.        Birliğin merkez ve merkez dışı çalışma birimlerinin ihtiyaçları dâhilinde taşınmaz alımları yapılması konusunda, yıllık kredi geri ödemelerinin en fazla ilgili yılın Birlik bütçesinin %20’si aşmayacak şekilde finansal kuruluşlardan kredi kullanılmasında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması,

29.        Birlik teşkilatının merkez dışı örgütlenmeleri ve temsilciliklerinin oluşturulması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması,

30.        Sözleşmeli ve kadrolu değerleme uzmanlarının hizmet verme koşullarına ilişkin akreditasyon getirilmesi hususunun görüşülmesi,

31.        Birlik Üyelerinin yardımlaşma, dayanışma ve aidiyet duygularını artırmak üzere yardımlaşma sandığı kurulması hususunda Birlik Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulması,

32.        Dilek ve temenniler,

33.        Kapanış.

TDUB 2019 Yılı Faaliyet Raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

TDUB 2020 Yılı Faaliyet Raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

Sayın Üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği