Bilgiler alınıyor...

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Onuncu Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında - 23.05.2019

Birliğimizin 10.05.2019 tarihli Onuncu Olağan Genel Kurul Toplantısında yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeni ile ikinci toplantı 25.05.2019 Cumartesi günü saat 09:00'da “Mustafa Kemal Kültür Merkezi (MKM) Uğur Mumcu Cad. No:8 34335 Akadlar, Beşiktaş/İstanbul” adresinde aşağıda belirtilen gündem ile yapılacaktır.

Genel Kurul yoğun bir Gündem içermektedir. Gündemin 4’ncü maddesi Birliğimiz yönetim organlarında görev alacak kişilerin seçimlerinin yapılması ile ilgilidir. Genel Kurula şehir dışında ikamet eden Üyelerimizin katılım sağlayacağı gözetilerek Genel Kurul Gündem maddeleri ile ilgili zaman planlaması yapılması ve önceden duyurulmasının faydalı olacağı öngörülmüştür. Bununla birlikte Genel Kurul toplantısında Gündem maddeleri, Genel Kurul iradesi ile ilerleyecek olup süre planlaması ancak bir tahminden ibarettir.

Tahmini süre planlaması ve seçimlere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

ONUNCU OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

Gündem Maddeleri

Başlangıç - Bitiş

2-Toplantının açılması ve gündemin okunması,

09:00 – 09:05

2-Divan Başkanı ve Kâtiplerin seçimi,

09:05 – 09:20

3-Divan Başkanı ve iki Kâtipten oluşan Divan Heyetine genel kurul tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi,

09:20 – 09:25

4-Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetleme Kurulu Üyeliği ve Disiplin Komitesi Üyeliği için aday olacakların başvurularının alınması,

09:25 -10:20

Divan Heyetine Başvuruların sunulması

09:25 – 10:00

Başvuruların tasnifi ve oy pusulalarının oluşturulması

10:00 – 10:20

5-Açılış konuşmaları,

10:25 – 10:50

6-2018 yılı Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Faaliyet Raporunun görüşülmesi ve onaylanması,

10:50 – 12:30

7-Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği 2018 yılı bilanço, gelir gider tablosu ve kesin hesabının görüşülmesi ve onaylanması,

8-Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği 2018 yılı Denetleme Kurulu raporunun görüşülmesi ve onaylanması,

9-2018 yılında görev alan Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyelerinin 2018 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun görüşülmesi,

10-2019 ve 2020 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetleme Kurulu Üyelerine ödenecek huzur haklarının belirlenmesi,

11-2019 ve 2020 yılı Üyelik Aidatları ve Üyeliğe Giriş Ücretlerinin Belirlenmesi,

12-2019 ve 2020 yılı bütçesinin görüşülmesi, karara bağlanması ve Yönetim Kuruluna bütçe kalemleri arasında aktarma yetkisi verilmesi,

13-Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetleme Kurulu Üyeleri ve Disiplin Komitesi Üyelerinin seçimi,

12:30 – 17:00

14-Dilek ve temenniler,

 

15-Kapanış.

 

Açıklamalar:

1)     Seçimlere konu yönetim organları ;

  1. Seçimlere konu yönetim organları ;

Yönetim Kurulu Üyeliği Başvurusu

Denetleme Kurulu Üyeliği Başvurusu

Disiplin Komitesi Üyeliği Başvurusu

Yönetim Kurulu, Birlik Statüsünün “Yönetim kurulu” başlıklı 16’ncı maddesinde belirlenen kategoriler çerçevesince, genel kurulda yapılacak seçimler sonucu belirlenecek 7 asıl ve 7 yedek üyeden oluşacaktır. Her bir grup için en yüksek oyu alanlar asıl, ikinci en yüksek oyu alanlar ise yedek statüsünde olacaktır.

Buna göre;

  • Bir asıl ve bir yedek üye, değerleme kuruluşlarındaki sorumlu değerleme uzmanları arasından,
  • Bir asıl ve bir yedek üye, değerleme kuruluşlarında tam zamanlı çalışan ve sorumlu değerleme sıfatını haiz olmayan değerleme uzmanları arasından,
  • İki asıl ve iki yedek üye, tüzel kişi olarak değerleme kuruluşları arasından,
  •  
  • İki asil ve iki yedek bağımsız üye ise, Aday Öneri Komitesi tarafından belirlenerek Sermaye Piyasası Kurulunca önerilen adaylar arasından seçilecektir. Bağımsız yönetim kurulu üyesi adayları belirlenmiş olup Birliğin internet adresinden yayımlanmaktadır. Bu kategoriden adaylık başvurusu alınmayacak olup ancak ilan edilen adaylar arasında seçim yapılacaktır.

Denetleme Kurulu, Birlik Statüsünün “Denetleme kurulu” başlıklı 20’nci maddesi ile belirlendiği üzere genel kurul tarafından yönetim kurulu üyesi olmayan değerleme uzmanı adayları arasından, genel kurulda yapılacak seçimler sonucu belirlenecek 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşacaktır. En yüksek oyu alanlar 3 aday asıl, bu kişilerden sonra en yüksek oyu alan 3 aday ise yedek statüsünde olacaktır.

Disiplin Komitesi, Birlik Statüsünün “Disiplin komitesi” başlıklı 23’üncü maddesinde belirlenen kategoriler çerçevesince, genel kurulda yapılacak seçimler sonucu belirlenecek 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşacaktır. Her bir grup için en yüksek oyu alanlar asıl, ikinci en yüksek oyu alanlar ise yedek statüsünde olacaktır.

Buna göre;

  • Bir asıl ve bir yedek üye, değerleme kuruluşlarında tam zamanlı çalışan ve sorumlu değerleme sıfatını haiz olmayan değerleme uzmanları arasından,
  • Bir asıl ve bir yedek üye, değerleme kuruluşlarındaki sorumlu değerleme uzmanları arasından,
  • Bir asıl ve bir yedek üye, değerleme kuruluşları ile tam zamanlı istihdam ilişkisi içinde olmayan değerleme uzmanları arasından,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)     Genel kurula katılacak üyelerin yanlarında bulundurması gereken belgeler nelerdir?

Aday olacak ve oy kullanacak Üyelerimizin, Fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası içeren kimliklerini yanlarında bulundurmaları ve Oy kullanırken ibraz etmeleri gerekmektedir. (Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden biri)

3)     Yönetim organlarına aday olmak istiyorum. Başvuru dilekçesi nasıl olmadır?

Adaylar, başvuruda bulunmak istedikleri kategoriye ait formu doldurmak ve genel kurulda divan heyetine sunmak sureti ile başvurularını gerçekleştirmiş olacaklardır. Aday başvuru formlarına buradan ulaşılması mümkün olmakla birlikte başvuru formları ayrıca genel kurul salonunda hazır bulundurulacaktır. Adaylar başvuru dilekçelerini, T.C. Kimlik Numarası, Ad Soyad, aday olunan yönetim organı ve adaylık kategorilerini belirtmek sureti ile kendileri de oluşturabilirler.

4)     Oy verme işlemleri ne zaman başlayacak ve ne zaman sona erecek?

İlgili mevzuatın izin verdiği süreler dâhilinde saat 17:00’ye kadar Oy kullanılabilecektir. Genel Kurul’a katılarak Oy kullanacak Üyelerimizin belirli bir saatte Genel Kurul’a katılım sağlaması zorunluluğu yoktur. Önemli olan 17:00’dan önce Genel Kurul’a katılım sağlanması ve Oy kullanılmasıdır.

5)     Tüzel kişi üye Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları nasıl oy kullanacak?

Birlik Statüsünün “Genel kurul toplantısı” başlıklı 13’üncü maddesi beşinci fıkrası; “Değerleme kuruluşları genel kurullarda Birliğe bildirmiş oldukları temsilcileri ile temsil edilir. Bu temsilci hem temsil ettiği değerleme kuruluşu hem de şahsı adına oy kullanabilir.” hükmünü içermektedir. Bu çerçevede hazirun listesi hazırlanmış olup Tüzel kişi üyelerin adına oy kullanabilmek üzere temsilcilerine yer verilmiştir.

Aynı maddenin üçüncü fıkrası “ Değerleme kuruluşları genel kurullarda Birliğe bildirmiş oldukları temsilcileri ile temsil edilir. Bu temsilci hem temsil ettiği değerleme kuruluşu hem de şahsı adına oy kullanabilir.” hükmünü içermektedir. Buna göre temsilciler şahısları adına da oy kullanabileceklerdir.

6)     Oy verme ve oyların sayılması işlemi nasıl olacak?

Birlik Statüsünün “Genel kurul toplantısı” başlıklı 13’üncü maddesi ikinci fıkrası gereğince oy verme işlemi gizli oy açık tasnif esasına göre yapılacaktır.

7)     Birlik Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyelerinin seçimleri nasıl gerçekleştirilecek ve seçim sonuçları ne zaman ilan edilecektir?

Birlik Statüsünün “Yönetim kurulu ve denetleme kurulunun seçimi” başlıklı 15’nci maddesi ile düzenlenmiştir:

MADDE 15- (1) Yönetim kurulu ve denetleme kurulunun seçiminin yapılacağı genel kurul toplantılarında, seçimlere katılacak Birlik üyeleri ve üyelerin temsilcilerinin listesini, toplantını gündemini, yerini, gününü, saatini ve çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazı ile birlikte üç nüsha olarak Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek seçim kurulu başkanı hâkimi ilk toplantı tarihinden en az on beş gün önce tevdi edilir. Hâkim gerekli incelemeyi yaparak listeyi ve diğer hususları onaylar, bir sandık kurulu başkanı ve iki sandık kurulu üyesi ile bunlar için birer yedek üye atar. Oy verme işlemi, gizli oy ve açık tasnif esasına göre ve yargı gözetimi altında yapılır. Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip, sandık kurulu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Tutanağın düzenlenmesinden itibaren iki iş günü içinde seçimlere yapılacak her türlü itiraz hâkim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. Kurul, Kanunun uygulanması açısından itiraz hakkına sahip olup, Kurul tarafından yapılan itiraz da aynı şekilde incelenir ve karara bağlanır.

Oy verme işlemleri sona erdikten sonra birleştirme tutanağı Birliğin www.tdub.org.tr internet adresinden yayınlanacaktır. Seçim kurulu tarafından tutanağın düzenlenmesini takiben 2 iş günü içerisinde seçimlere itiraz başvuruları yapılabileceğinden, Birlik internet adresi üzerinden yayınlanan tutanak kesin seçim sonucu olarak değerlendirilmemelidir.

İtiraz süresinin tamamlanmasını takiben varsa itiraz başvuruları seçim kurulu tarafından incelenecek ve karara bağlanacaktır.

Birlik Statüsünün “Genel kurul toplantısı” başlıklı 13’üncü maddesi beşinci fıkrası; “Genel kurul kararları, Kurulun onayı ile bu onayın gecikmesi halinde ise, genel kurul kararlarının Kurula sunulmasını izleyen bir ay içinde yürürlüğe girer. Kararın tümünün veya bazı maddelerinin onaylanması, genel kurulun yeni bir karar vermesini gerektiriyorsa, bu takdirde genel kurul, Kurul tarafından bu durumun Birliğe bildirildiği tarihten itibaren, on beş gün içinde olağanüstü toplantıya çağırılır.” hükmünü içermektedir. Buna göre Sermaye Piyasası Kurulunun, genel kurul kararlarını onaylaması takiben genel kurul süreçleri sona erecek ve yönetim organları görevlerine başlayacaktır.

Not: Seçim günü saat 08:00 – 17: 00 arasında Levent Metro istasyonu ile seçim salonu arasında ulaşımın sağlanması hususunda 30 dk. ara ile servis hizmeti verilecektir.

Sayın Üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği