Bilgiler alınıyor...

'Sermaye Piyasası Kurulu’nun Gayrimenkul Dışındaki Varlıkların Sermaye Piyasası Mevzuatı Kapsamındaki Değerlemelerinde Uyulacak Esaslar'a Dair 11.04.2019 Tarih ve 21/500 Sayılı Kararı Hakkında – 12.04.2019

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 11.04.2019 tarih 21/500 sayılı Kararı ile ”Gayrimenkul Dışındaki Varlıkların Sermaye Piyasası Mevzuatı Kapsamındaki Değerlemelerinde Uyulacak Esaslar” ile ilgili düzenleme yapılarak 11.04.2019 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni ile kamuoyuna duyurulmuştur Bu karara göre, “Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca sermaye piyasasında gayrimenkul değerleme faaliyeti ile yetkilendirilen gayrimenkul değerleme kuruluşlarının, makine ve ekipmanların sermaye piyasası mevzuatı kapsamındaki değerleme hizmetini yerine getirebilmesi için; Kurul’un lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde “Gayrimenkul Değerleme Lisansı”, “Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı” veya “Türev Araçlar Lisansı”ndan en az birine sahip olan ve üniversitelerin 4 yıllık makine mühendisliği bölümünden mezun olmuş, en az 1 kişiyi tam zamanlı olarak istihdam etmesi ve makine ve ekipmanların değerleme faaliyetlerinin bu kişi(ler) tarafından yerine getirilmesi zorunludur. Konusu itibarıyla hakkında özel ihtisas, bilgi ve tecrübeye sahip olunması gerekli olan makine ve ekipmanlara ilişkin olarak yapılan değerleme faaliyetlerinde, değerleme çalışmasını destekleyecek, değerleme raporunun doğruluğunu ve yeterliliğini artıracak nitelikte, ilgili makine ve ekipman konusunda uzman kişilerden görüş alınması gerekmektedir. Söz konusu makine ve ekipmanın özel ihtisas gerektirip gerektirmediğine ilişkin karar, ilgili gayrimenkul değerleme kuruluşu, bağımsız denetim kuruluşu, danışmanlık şirketi, aracı kurum veya kalkınma ve yatırım bankası tarafından verilir. Hazırlanan değerleme raporlarında yer verilen uzman görüşünün yeterliliği ve uygunluğu, değerlemeyi gerçekleştiren kişi ile birlikte ilgili gayrimenkul değerleme kuruluşu, bağımsız denetim kuruluşu, danışmanlık şirketi, aracı kurum veya kalkınma ve yatırım bankalarının sorumluluğundadır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 11.04.2019 Tarih ve 21/500 Sayılı Kurul Kararına buradan ulaşılması mümkündür.

Bu alana yönelik  Sermaye Piyasası Kurulu’nun yürürlükten kaldırılacak olan 17.07.2003 tarih ve 37/875 sayılı Kurul Kararı ile yapılan düzenleme: Sermaye Piyasası Kurulu’nca; Kurulun, “Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” hükümleri saklı kalmak üzere gayrimenkuller dışındaki varlıklara ilişkin değerleme hizmetinin ayrı bir ‘Kurumsal Finansman Bölümü’ne sahip, değerleme çalışmaları sırasında kullanılması gereken prosedürlerin bulunduğu şirket genelgeleri, el kitabı veya benzeri belirlenmiş prosedürlerin bulunduğu; müşteri kabulü, çalışmanın yürütülmesi, raporun hazırlanması ve imzalanması süreçlerinde kullanılacak kontrol çizelgeleri veya benzeri dokümanlara sahip olan; değerleme çalışmalarının teknik altyapısını oluşturan her türlü bilgi bankası, iç genelge, geliştirilmiş know-how ve benzeri altyapısı bulunan; değerleme çalışmalarında ihtiyaç duyulan bilgilerin elde edilmesi ile ilgili araştırma altyapısına sahip olan; değerleme çalışmasını talep eden şirket ile arasında değerleme hizmeti sözleşmesi bulunan (sözleşme değerlenecek şirket ile ilgili özet bilgileri, değerleme hizmetini gerçekleştirecek personeli ve tahmini değerleme hizmet süresini içermelidir); değerleme çalışmasını talep eden şirket ile doğrudan ve dolaylı olarak sermaye ve yönetim ilişkisi bulunmayan, bağımsız denetim kuruluşları, bu kuruluşların üyelik anlaşmasına sahip olduğu yabancı şirketlerle yapılan lisans, know-how ve benzeri sözleşmeler çerçevesinde faaliyette bulunan danışmanlık şirketleri, halka arza aracılık ve yatırım danışmanlığı yetki belgesinin her ikisine birlikte sahip olan aracı kurumlar veya mevduat kabul etmeyen bankalardan biri tarafından yerine getirilmesine, değerleme yapacak kuruluşların yukarıda belirtilen niteliklere sahip olduklarına dair beyanlarına değerleme raporlarında yer vermelerine, bağımsız denetim kuruluşları tarafından yapılacak değerleme faaliyetinde bu kuruluşların denetimini üstlendikleri şirketlere aynı dönemde değerleme hizmeti veremeyeceklerine ve uygulamanın bu doğrultuda yönlendirilmesine karar verilmiştir.

 

Yürürlükten kaldırılacak olan;

  1. 17.07.2003 tarih ve 37/875 sayılı Kurul Kararı
  2. 21.09.2017 tarih ve 34/1151 sayılı Kurul Kararları