Bilgiler alınıyor...

200’e yakın alt sektör ve bileşen ile etkileşimi bulunan gayrimenkul sektörü, özellikle son yıllarda ülke ekonomisinin lokomotifi konumundadır. Taşınmaz tanımına giren temel işlevlerin yanı sıra güvenilir bir yatırım alanı, günümüzün finansal araç ve enstrümanlarının gözde kaynakları arasındadır. Bu niteliği ile özel bir alan konumunda olan gayrimenkul sektörü, gerek paydaşları gerekse tüm alt sektörleri ile yoğun etkileşimde bulunmakta, sürekli büyümekte, genişlemekte ve gelişmektedir.

Tüm ekonomik süreçler ve sektörlerde olduğu gibi gayrimenkul sektörünün de ana odağını insan unsuru oluşturmaktadır. Bu açıdan gayrimenkul sektörü, insan kaynağı konu başlığında değerlendirildiğinde, sektöre paralel olarak insan kaynağı ihtiyacının da kalitatif ve kantitatif artış gösterdiği sonucuna ulaşılmaktadır.

Bu noktada sektörün insan kaynağına yapılacak yatırımın, sektörel gelişimi ve sürdürülebilir bir büyümeyi beraberinde getireceği gibi, sonuçların sektörel çıktıların kalitesine de yansıyacağı görülmektedir.

Bu tespitten hareketle başta değerleme mesleği olmak üzere geniş anlamda gayrimenkul sektörü paydaşları insan kaynağının; bilgi, beceri ve yeterlilik seviyesini artıracak, mesleki yenilik ve gelişmelerden haber alma ve uyum süreçlerini kısaltacak, sektöre dâhil olacak kişileri mesleki anlamda hazırlayacak ve kişisel gelişim süreçlerine yön verebilecek seviyede eğitimler düzenleyecek bir organizasyonun oluşturulması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Birliğimiz Üyesi Değerleme Kuruluşları ve Değerleme Uzmanları, gayrimenkul sektörünün dinamiklerini belirleyen en önemli paydaşlarındandır. Birliğimiz, gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve Statüsünde belirlenen amaç ve görevlerinden, gerekse gayrimenkul sektöründeki konumundan hareketle yukarıda belirtilen amaç ve nitelikte eğitimleri düzenlemeye yetkin ve hazırdır.

Bu amaçla, Birliğimiz projeleri arasında yer alan, Türkiye Değerleme Uzmanları Eğitim Akademisi kurulmuştur.

Eğitim Akademisi, mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerinin yanı sıra, kurumsal eğitimlerin de düzenleneceği bir platform niteliğindedir.

Eğitim Akademisi, gayrimenkul sektörüne yönelik araştırma ve analizler yapılması, raporlar hazırlanması ve yayımlanması, bilginin biriktirilmesi ve aktarılması, süreli yayınların hazırlanması faaliyetlerinde bulunacaktır.

Eğitim Politikamız

Eğitim Akademisinin, eğitimler ile ilgili vizyon ve stratejileri, 01 Aralık 2014-18 Aralık 2014 tarihleri arasında, gayrimenkul sektörü eğitim algı ve ihtiyacının tespitine yönelik anket çalışması ışığında belirlenmiştir. Gayrimenkul sektörü paydaşları içerisinde 9.079 katılımcı arasından 1.534 katılımcının görüşlerini bildirdiği anket çalışması sonuçlarından hareketle, sektördeki eğitim talep ve ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik aşağıda belirtilen alanlarda eğitimler verilmekte ve yenileri planlanmaktadır;

- Mesleki Gelişim Eğitimleri

- Kişisel Gelişim Eğitimleri

- Kurumsal Eğitimler

- Lisanslama Sınavlarına Hazırlık Eğitimi

- Ücretsiz Seminerler

Mesleki Gelişim Eğitimleri, gayrimenkul sektöründe çalışanlarının mesleki bilgi ve yeterliliklerinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleşen eğitimlerdir. Bu eğitimler sayesinde sektöre sunulan hizmetin kalitesinin artırılması ve sektörün gelişmiş ülke piyasaları ile rekabet edebilir bir duruma gelmesi amaçlanmaktadır.

Kişisel Gelişim Eğitimleri ile çalışanların güçlü ve gelişime açık yetkinliklerine odaklanarak yaratıcı potansiyellerini açığa çıkarabilmeleri hedeflenmektedir.

Kurumsal Eğitimler ile gayrimenkul sektöründe paydaşlarımız olan kurumsal firmaların öğrenme süreçlerinin içselleştirilmesi ve aynı dili konuşan organizasyonlar yaratmalarına destek olunabilmesi amaçlanmaktadır. Kurumların eğitim ve gelişim ihtiyacı, gelen talep üzerine tespit edilerek ilgili eğitimin özel olarak tasarlanması kurumsal eğitim çalışmalarımızın ana prensibidir.

Birliğimiz tarafından düzenlenen  'Sermaye Piyasaları Lisanslama Sınavlarına Yönelik Hazırlık Eğitimleri' ne Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Eğitim Akademisi çatısı altında devam edilmektedir.

Ücretsiz seminerler ise ayda bir defa olmak üzere yine Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Eğitim Akademisi çatısı altında, Birliğimiz Mesleki Eğitim ve Araştırma Komitesi Üyeleri tarafından düzenlenmektedir.

Eğitim Akademisinin hedef kitlesi, gayrimenkul sektörü insan kaynağıdır. Teorik bilginin yanı sıra mesleki tecrübenin aktarılmasında, ilgili alanlarda planlanacak uygulamalı saha eğitimlerinin başarısında, mesleki bilgi ve terminolojinin aktarılmasında, yetkinliği bulunan meslek ve sektör mensuplarının üst seviyede katkıda bulunabileceğinin farkındayız. Sektörün eğitiminde en çok sektörün içerisinden gelen kişilerin etkili olabileceği kanaatindeyiz. Bu bilinçle, sektör içerisinde bu tanıma uygun Üyelerimize, meslek mensuplarımıza ve sektör çalışanlarına, bilginin, bilimin ve gelişmişliğin merkezi akademik çevreler ve akademisyenler ile kamu otoritesi adına sektörü düzenleyici kuruluşlara da eğitmen olmaları konusunda açık çağrıda bulunulmuş, eğitmen kadromuz oluşturulmaya başlamıştır.