Bilgiler alınıyor...

Değerleme Uzmanları İçin Aranan Tecrübe Koşulunun Tevsiki Hususunda Başvuru ve İnceleme Esasları - 07.12.2018

“Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7 Tebliği)” hükümleri çerçevesinde, Gayrimenkul Değerleme Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı almış kişilerin Gayrimenkul Değerleme Uzmanı veya Konut Değerleme Uzmanı olabilmeleri için Seri:VIII, No:35 sayılı “Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”in (Seri:VIII, No:35 Tebliği) 3’üncü maddesinde belirlenen tecrübe yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Seri:VIII, No:35 Tebliği’nin 3’üncü maddesi uyarınca Gayrimenkul Değerleme Lisansı sahiplerinin üç yıl, Konut Değerleme Lisansı sahiplerinin bir yıl iş tecrübesine sahip olduklarını tevsik etmeleri gerekmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 19.08.2014 tarih ve 2014/24 sayılı Kurul Haftalık Bülteni’nde yayımlanan 17.07.2014 tarih ve 22/735 sayılı İlke Kararı ile “Gayrimenkul Değerleme Uzmanları ve Konut Değerleme Uzmanları İçin Aranan Tecrübe Koşulunun Uygulama Esasları” (Tecrübe Koşulunun Uygulama Esasları) belirlenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 05.07.2018 tarih 28/798 sayılı toplantısında aldığı Karar ile Birliğimiz; “Tecrübe Koşulunun Uygulama Esasları” çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Lisansı ile Konut Değerleme Lisansına sahip kişilerin iş tecrübelerinin tevsikine yönelik kontrolü yerine getirmek üzere görevlendirilmiştir. Anılan görev kapsamında Sorumlu Değerleme Uzmanlığı için aranan beş yıllık tecrübe koşulunun sağlandığına yönelik kontroller de Birliğimiz tarafından yerine getirilecektir.

VII-128.7 Tebliği’nin 11’inci maddesi birinci fıkrası çerçevesinde Kurul tarafından verilen yetki ile Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. tarafından düzenlenen Lisanslama Sınavında başarılı olarak Gayrimenkul Değerleme Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı alan kişiler, mevzuat ile belirlenen tecrübe koşulunun tevsiki hususunda Birliğimize başvuruda bulunacaklardır. Başvurular 10 Aralık 2018 tarihi itibariyle alınmaya başlanacaktır.

Tecrübe koşulunun tevsiki hususunda yapılacak başvurular 31.12.2018 tarihine kadar posta yolu ile gerçekleştirilecektir. 01.01.2019 tarihi itibariyle yapılacak başvurular ekte sunulan “Gayrimenkul Değerleme Uzmanları ve Konut Değerleme Uzmanları İçin Aranan Tecrübe Koşulunun Tevsiki Hususunda Başvuru ve İnceleme Esasları”nda yer verildiği üzere Birliğin www.tdub.org.tr internet adresinden yer alan “Gerçek Kişi Üye” bölümünden gerçekleştirilecektir.

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLARI VE KONUT DEĞERLEME UZMANLARI İÇİN ARANAN TECRÜBE KOŞULUNUN TEVSİKİ HUSUSUNDA BAŞVURU VE İNCELEME ESASLARI

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (Kurul) “Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7)” (Tebliğ) hükümleri çerçevesinde, sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda çalışanlara lisans verilmesi amacıyla, Tebliğin 11’inci maddesi birinci fıkrası çerçevesinde Kurul tarafından verilen yetki ile Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. tarafından Lisanslama Sınavları yapılmaktadır.

Lisanslama Sınavında başarılı olarak Gayrimenkul Değerleme Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı alan kişilerden, sermaye piyasası ve bankacılık sektöründe değerleme faaliyeti konusunda iştigal edeceklerin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde; Gayrimenkul Değerleme Lisansı sahiplerinin üç yıl, Konut Değerleme Lisansı sahiplerinin bir yıl iş tecrübesine sahip olmaları ve bu hususu tevsik etmeleri gerekmektedir.

Kurul’un 05.07.2018 tarih ve 28/798 sayılı toplantısında aldığı Karar ile Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği; Kurul’un 17.07.2014 tarih ve 22/735 sayılı İlke Kararı ile belirlenen “Gayrimenkul Değerleme Uzmanları ve Konut Değerleme Uzmanları İçin Aranan Tecrübe Koşulunun Uygulama Esasları” (Tecrübe Koşulunun Uygulama Esasları) çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Lisansı ile Konut Değerleme Lisansına sahip kişilerin tecrübelerinin tevsikine yönelik kontrolü yerine getirmek üzere görevlendirilmiştir. Anılan görev kapsamında Sorumlu Değerleme Uzmanlığı için aranan beş yıllık tecrübe koşulunun sağlandığına yönelik kontroller de Birliğimiz tarafından yerine getirilecektir.

Lisanslama Sınavında başarılı olarak Gayrimenkul Değerleme Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı alan kişiler, mevzuat ile belirlenen tecrübe koşulunun tevsiki hususunda Birliğimize başvuruda bulunacak olup başvurular 10 Aralık 2018 tarihi itibariyle alınmaya başlanacaktır.

Başvurular Birliğin www.tdub.org.tr internet adresinde yer alan “Gerçek Kişi Üye” bölümünden gerçekleştirilecektir. Başvuru aşamasında istenen bilgiler eksiksiz olarak sisteme girilecek olup tevsik edici belgeler sisteme yüklenecektir. Başvuru işleminin tamamlanmasını takiben sistem tarafından oluşturulacak Başvuru Formunun, sisteme yüklenen tevsik edici belgeler ile birlikte Birliğin yazışma adresine iletilmesi gerekmektedir. Elektronik ortamda başvurunun yapılmamış olması ya da başvuru belgelerinin Birliğe iletilmemesi veya eksik iletilmesi durumunda başvuru yapılmamış olarak değerlendirilecek ve işleme alınmayacaktır.

Başvuru sahipleri, başvuru ile ilgili yapılan işlemleri başvuruda bulundukları “Üye Bilgileri” ekranından takip edeceklerdir. Başvuruların inceleme süresi, Başvurunun Birlik muhaberatına ulaşmasını takiben 10 iş günüdür. Ek belge talep edilmesi ya da yazışma yapılması gereken durumlarda ihtiyaç duyulan süreler 10 iş gününe dâhil edilmeyecektir.

İnceleme sonucunda iş tecrübesi koşulunun sağlandığı hususunun tespiti durumunda; başvuru sahiplerine, belge niteliğinde resmi yazı gönderilecektir. Belge niteliğinde resmi yazılar beş yıllık iş tecrübesi bulunanlara Sorumlu Değerleme Uzmanlığı için, üç yıllık tecrübesi olanlara Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı için, bir yıllık iş tecrübesi olanlara ise Konut Değerleme Uzmanlığı için mevzuatla belirlenen iş tecrübesi koşulunun sağlandığı hususlarını içerecektir. (Anılan belgenin kapsamı sadece gerekli tecrübe koşullarının yerine getirildiği yönünde yapılacak kontrol ile sınırlıdır.) Tecrübe koşuluna sahip olduğu yönünde belge niteliğinde düzenlenecek resmi yazılar başvuru sahiplerinin yazışma adreslerine gönderilecektir. Söz konusu belge niteliğinde resmi yazı ikinci kez gönderilmeyecek olup,ihtiyaç duyulması durumunda Birliğin www.tdub.org.tr internet adresinde yer alan “Gerçek Kişi Üye” bölümünden belgenin nüshasına ulaşılması mümkün olacaktır.

Lisans tarihi 17.07.2014 tarihinden önce olan kişilerin, tecrübe koşullarının lisans verilmesi aşamasında kontrol edilmiş olması nedeniyle, yeniden başvuruda bulunmasına gerek yoktur. Bu durumdaki kişiler tecrübe koşuluna sahip olduklarına dair belgelerini Birliğin www.tdub.org.tr internet adresinde yer alan “Gerçek Kişi Üye” bölümünden alabilirler.

GAYRİMENKUL DEĞELEME UZMANLARI VE KONUT DEĞERLEME UZMANLARI İÇİN ARANAN TECRÜBE KOŞULUNUN UYGULAMA ESASLARI

BAŞVURU FORMU