Bilgiler alınıyor...

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Taslağı - 03 Eylül 2018

Sayın Üyelerimiz,

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 günlük icraat programı içerisinde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yerine getirilecek 39 maddelik eylem planı ve görevleri arasında “Taşınmaz Değerleme Sisteminin Kurulması” konusuna da yer verilmiştir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü; “Taşınmaz Değerleme Sisteminin Kurulması” hususunda gerekli mevzuat taslağının hazırlandığını bildirerek, söz konusu mevzuat taslağı ile ilgili Birliğimiz ve sektör paydaşlarını görüş alışverişinde bulunmak üzere toplantıya davet etmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu, T.C. Merkez Bankası, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesinin de katılım sağladığı toplantı 29.08.2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Birliğimiz, Üyelerimizden alınan görüşleri de dikkate alarak oluşturacağı resmi görüşünü daha sonra iletecek olmakla birlikte toplantıda;

 1. Ülkemizde taşınmaz değerlemesi faaliyetlerini düzenleyen özel bir Kanun bulunmadığı, değerleme ile ilgili düzenlemelerin Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu, Kamulaştırma Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu (ve ikincil mevzuatlar) gibi farklı Kanunlar içerisinde dağınık ve farklı bir yapıda bulunduğu, bu nedenle öz düzenlemeye ve yapıyı bağımsız işletebilecek bağımsız bir üst kurula ihtiyaç duyulduğu,
 2. Kararname Taslağının, kurumlar arası işbirliği ile oluşturulmadığı, sektörün tümünü kapsayan birleştirici bir yapıyı öngörmediği, sektörün ve iş alanlarının büyümesine yeterli katkı yapmadığı,
 3. Kamusal amaçlar için değer bilgilerine olan ihtiyacın giderilmesi gerektiği, kamusal amaca dayandırılmış olmasına rağmen hangi kamusal alanları kapsadığının belirlenmediği,
 4. Kurgulanan sistemin, değerlemenin gelişmiş olduğu ülke örnekleri ile örtüşmediği
 5. Yıllık ortalama 1,5 milyon rapor üreten değerleme sektörünün 15 yıllık birikimin dikkate alınması gerektiği,
 6. Değerleme faaliyetinin en temel unsurunun Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları ve Gayrimenkul Değerleme Uzmanları olduğu, toplu değerlemenin nasıl ve kime yaptırılacağına açıklık getirilmesinin gerektiği,
 7. Oluşturulmak istenen yapının TDUB Gayrimenkul Bilgi Merkezi (TGBM) içerisinde 2016 yılı itibariyle faaliyete geçirildiği ve bu oluşumun güçlendirilerek kamunun ve özel sektörün hizmetine sunulabileceği,
 8. Değerleme süreç ve sonuçlarını kimin ve ne şekilde denetleyeceğine açıklık getirilmesi gerektiği, TGBM olmadan değerleme süreçleri ve disiplinin sağlanamayacağı,
 9. Farklı kurumlarca ve farklı standartlara göre üretilen değerleme raporlarındaki değer farklılıkları nasıl giderileceğine açıklık getirilmediği,
 10. Kanun ile düzenlenen alanlarda çelişen durumlar oluşturduğu,
 11. Değerlenmesi gereken 75 milyon taşınmazın bulunduğu ve her yıl en az 15 milyon değerleme potansiyelinin bulunduğu, ülkemizin yeni iş alanlarına ihtiyaç duyduğu bu dönemde sektörün önemli ölçüde istihdam yaratabileceği, sistem kurgulanırken bu hususların dikkate alınması gerektiği,
 12. Kurumlar arası ve kamu özel sektör iş birliğinin, koordinasyonun ve mevcut kazanımların korunmasının gerekliliği,

ayrıntılı olarak ifade edilmiştir.

Çok parçalı ve yönetilmesi güç bir yapı yerine sektörün tamamını kapsayan, paydaşların ilke ve kararlarına katılım sağladığı bağımsız ve tarafsız bir yapı ile öz bir yasal düzenleme talebimiz, diğer kurumlar ile iletişim içerisinde, hukuki değerlendirmeler ve önerilerimizin yer alacağı Birliğimizin yazılı görüşü kısa süre içerisinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne iletilecektir. Birliğimizin vereceği görüş www.tdub.org.tr adresinden yayımlanacaktır.

29.08.2018 tarihli toplantıda TKGM tarafından sunulan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Taslağı’na aşağıdaki bağlantıdan ulaşılması mümkündür.

 

15/07/2018 TARİHLİ VE 30479 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN 4 SAYILI BAKANLIKLARA BAĞLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURUM VE KURULUŞLAR İLE DİĞER KURUM VE KURULUŞLARIN TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ TASLAĞI